Nji Ni Watu Bila Watu Si Mji Na Sisi hapatulipo Ni Watu Kama Wewe (A town is people, without people it is not a town, we are people as you are)